พุทธคยา ดินแดนพุทธานุสติ

พุทธคยา ดินแดนพุทธานุสติ

รายละเอียดสถานที่

ดินแดนพุทธคยามาเพื่อให้เกิดความสังเวช และเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ จากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร แสดงให้เห็นโดยคำแนะนำของพระพุทธองค์ ที่ได้ตรัสว่า ผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่

พุทธคยาเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ใน 4 สังเวชนียสถาน ตั้งอยู่ที่ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มี วัดมหาโพธิ์ เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดก็ตาม โดยมีจุดสำคัญที่เราจะคุ้นตากันมากที่สุดอยู่ที่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสร้างความร่มรื่นทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งนับเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์รุ่นที่สี่ ปลูกเมื่อพ.ศ. 2423 ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน

การได้น้อมถวายบูชาแด่การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ น้อมถวายก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้ ถือเป็นบุญกุศลยิ่ง นำมาซึ่งความปิติแก่พุทธศาสนิกชนยิ่งนัก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

  1. พระแท่นวัชรอาสน์
  2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  3. พระพุทธเมตตา
  4. อนิมิสเจดีย์
  5. รัตนจงกรมเจดีย์
  6. สระมุจลินท์
 

คาถาบูชา

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *