นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
บริษัท ลัคกี้ เฮง เฮง จำกัด  (“เรา” หรือ “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเรา และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่มั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ในการนี้เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งเกี่ยวกับ สิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ที่เราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง เราเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยได้รับจากคุณโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจให้คุณกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่เราจัดเตรียมไว้ หรือกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางเราได้กำหนด รวมถึงจากการทำสัญญากับเรา และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปรากฏอยู่มาให้กับเรา 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากคุณโดยอัตโนมัติ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้ 
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้ 
 
3.1. สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม 
 
3.2. หน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานเหล่านั้น 
 
3.3. ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และข้อมูลที่ได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครใช้บริการของเรา
 
 
 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย อาชีพ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ตำแหน่ง เป็นต้น 
 
2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
 
3. ข้อมูลบัญชี อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการใช้งานที่ 
 
4. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) Cookie ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการใช้บริการของบริษัท การบันทึกเสียงสนทนา 
 
5. ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครใช้บริการของเรา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น 
 
6. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน ได้แก่ ศาสนา รูปประพันธ์สัณฐานของบุคคล โดยเราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 
 
 
วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เราทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย
 
 
 
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
1. เพื่อให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึง เพื่อการยืนยันตัว ตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของคุณ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคุณ 
 
2. เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของคุณ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของคุณได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและคุณ
 
3. เพื่อให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชม แสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่าง ๆ 
 
4. เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด
 
 
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด ตามความยินยอมของคุณ หรือตามกฎหมายให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1.1. ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของบริษัท เช่น Google Analytics 
 
1.2. หน่วยงานภาครัฐที่คุณทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย เช่น กรมศุลกากร 
 
1.3. ผู้ให้บริการระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริษัทใช้บริการ เช่น Google Cloud Platform 
 
1.4. ผู้บริหารและพนักงานเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็น 
 
1.5. ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ในการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในนามบริษัท หรือร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ และมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท 
 
1.6. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่คุณให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
 
2. เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เท่านั้น โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน
 
 
 
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 
ในกรณีที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ เราจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ PDPA กำหนด โดยในบางกรณีเราอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว
 
 
 
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 
 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา 
 
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ  รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร 
 
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย วิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 
 
สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 
 
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน 
 
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) นอกจากสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
 
 
 
การโฆษณาและการตลาด
 
เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับคุณ 
 
เว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น 
 
เราจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making)โดยปราศจากการบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิง (profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณอย่างมีนัยสำคัญ 
 
เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่คุณสนใจ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้
 
 
 
นโยบายคุกกี้ (Cookies)
 
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
 
 
 
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)
 
 
 
การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
 
 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา 
 
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 
 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 
ช่องทางการติดต่อ 
 
บริษัท ลัคกี้ เฮง เฮง จำกัด 
 
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 
 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
contact@luckyhengheng.com 
 
www.luckyhengheng.com 
 
โทรศัพท์: 02-502-6000
 
 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
Mr. Naresh Srikalra 
 
เลขที่ 99/10 หมู่ 4 ชั้น 35 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
 
ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
 
อีเมล : samart.dpo@samartcorp.com 
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-502-6000